Genel Duyurular

Bodrum İrtibat Bürosu SPK Onayı Duyurusu

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Bodrum İrtibat Bürosu Açılışı Hk.Şirketimizin “Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Midpoint Center İş Merkezi No:29/38 Bodrum / MUĞLA” adresinde irtibat bürosu açılmasına ilişkin başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.07.2022 tarih ve E-12233903-350.08.08-24340 sayılı izin yazısı ile olumlu karşılanmıştır.”

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.   

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Bursa İrtibat Bürosu Açılışı Hk.

Şirketimizin “Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:15 Efe Towers A Blok K:13 D:46 16110 Nilüfer / BURSA” adresinde irtibat bürosu açılmasına ilişkin başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.02.2022 tarih ve E-12233903-350.08.08-16785 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. İzmir İrtibat Bürosu Açılışı Hk.

Şirketimizin “Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:6 Ventus Tower Plaza Kat:15 No:151-152-153 Bayraklı/ İzmir” adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.04.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-4900 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.

Ankara İrtibat Bürosu Açılışı Hk.

Şirketimizin “Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok 7. Kat No:28 Çankaya/Ankara” adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.03.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-3383 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenlemelerde Yapılan Değişikliklere İlişkin Basın Duyurusu

Borsa yatırım fonlarının, yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının portföylerinde daha etkin bir varlık dağılım aracı olarak kullanılabilmesi ve borsa yatırım fonlarının gelişimine katkıda bulunulmasını teminen aşağıda belirtilen mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

III-52.1.ç sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

III-52.1.ç sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ değişikliği ile temel olarak;

1) İhraççı tanımının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyumlaştırılması, 
2) “Hisse Senedi Yoğun Fon”ların portföy değerlerinin asgari %80’ini oluşturması gereken varlıklar arasına ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarının da dahil edilmesi, 
3) Yatırım fonları tarafından, Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin (BYF Tebliği) 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırımın, o varlık grubuna yapılmış yatırım olarak değerlendirilmesi ve söz konusu borsa yatırım fonları katılma paylarına yapılan yatırımın o varlık grubuna yapılan yatırımlar için Tebliğ’de ve fon bilgilendirme dokümanlarında belirlenmiş sınırlamalar kapsamında değerlendirilmesi, 
4) Yatırım fonları tarafından kolektif yatırım kuruluşlarına yapılacak yatırımlara ilişkin sınırlamaların ve istisnaların Tebliğ’in 18. maddesi altında açık bir şekilde belirlenmesi hususlarında düzenleme yapılmıştır.

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik değişikliği temel olarak emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dahil edilecek yatırım fonları ile borsa yatırım fonları paylarına ilişkin sınırlamalar hakkındadır. Konuya ilişkin hükümde yapılan değişiklikle, borsa yatırım fonları katılma paylarına yapılacak yatırımlara ilişkin sınırlamalar açık bir şekilde belirlenmiş, yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılacak yatırımlara yönelik fon portföy değerinin azami %10’u olarak belirlenen sınırlama korunurken, Türkiye’de kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılacak yatırımlar sınırlama kapsamından çıkarılmıştır. Yapılan değişiklikle ayrıca, tek bir yatırım fonu, yabancı borsalarda işlem gören borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yapılan yatırım tutarının fon portföyünün %4’ü ile sınırlandırılmasına ilişkin hüküm korunarak, Türkiye’de kurulu borsa yatırım fonlarından tek birinin katılma paylarına yapılacak yatırımın azami tutarının fon portföy değerinin %20’si olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Yapılan Değişiklik

Kurulumuzun i-SPK.4632 

s.kn. (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in “Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol” başlıklı 2. maddesine, “27/11/2013 tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım Yönetmelikte, bu Rehber’de, fon içtüzüğü, izahnamesi ve tanıtım formunda ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir.” hükmü eklenmiş ve buna uygun olarak Rehber’in 2 numaralı ekinde yer alan, emeklilik yatırım fonlarının portföylerine dahil edilmesi uygun görülen diğer varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamaların belirtildiği tabloda gerekli güncellemeler yapılmıştır.
 
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Yapılan Değişiklik
 
III-52.1.ç sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yer alan düzenlemelere uygun olarak, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in 1 numaralı ekinde yer alan, yatırım fonlarının portföylerine dahil edilmesi uygun görülen diğer varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamaların belirtildiği tabloda gerekli güncellemeler yapılmıştır.
 

Dünyagöz Karşılık Ayrılması Hakkında

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu portföylerinde Dünya Göz tahvili bulunan fonlar için (IBR,SPV, IBG ve FYM fonları) için ihraççının uzun bir süredir finansal sonuçlarını yayınlamaması ve söz konusu şirketin mevcut mali durumu hakkında bilgi edinilememesi sebebiyle, ihtiyatlı bir tutum yaklaşımıyla ilgili fonlarda 11.07.2018 tarih ve 2018/37 sayılı yönetim kurulu kararıyla günlük gelir kaydı uygulamasının durdurulmasına karar verilmişti.

Geçen 3 aylık sürede gerek şirket yetkililerinden gerekse  KAP’tan ihraçcının mevcut mali durumu hakkında  sağlıklı bilgi akışının halen sağlanamaması ve genel ekonomik koşullardaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, ihtiyatlı tutumun devam ettirilmesi gerekliliğiyle, 11.10.2018 tarihinde  daha önce günlük kaydı oluşturularak fon fiyatına yansıtılan tutarlarda karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

Şube Kapanış Duyurusu

Şirketimiz 27.12.2017 Tarih ve 57 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denizli Şubemizin kapatılmasına karar vermiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.12.2017 tarih ve 12233903-350.08.08-E.14489 sayılı izin yazısı ile kapatma işlemleri tamamlanmıştır. Denizli Şubemizin kapanışına ilişkin Yönetim Kurulu kararımız Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünde 12.01.2018 tarihinde tescil ve ilan edilerek, 23.01.2018 Tarih, 9500 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şube Kapanış izni

Şirketimizin “Saraylar Mah., 2. Ticari Yol, Urhan İş Merkezi No:26, Kat:6, Daire:11 Merkezefendi – Denizli” adresinde bulunan Denizli Şubesi’nin kapatılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) yapmış olduğu talep başvurusu, Kurul’un 29 Aralık 2017 tarih ve 12233903-350.08.08-E.14489 sayılı izin yazısı ile uygun bulunmuştur. İşbu izin yazının tebliğini izleyen 10 iş günü içinde Şube tescili, bağlı bulunduğu ticaret sicilinden terkin edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.